Encyclopedia of Syriac chants

Complete List

ܐܥܵܒ݂ܕܝܼܢ ܚ݇ܢܲܢ ܡܵܪܝ

Āwdīnan mār (Words of Institution / Institution Narrative)

ആവ്ദീനൻ മാർ

 

Call Number (101-0069)
EC-0069
Title Āwdīnan mār
Category
Text
Liturgical Context Qurbānā and the Hours of Syriac churches.

  1. Transliteration (Malayalam)
  2. Transliteration & Translation (English)
  3. Available recordings
  4. Copyright

1. Transliteration (Malayalam)

Text in East Syriac
Transliteration in Malayalam

ܥܵܒ݂ܕܝܼܢ ܚ݇ܢܲܢ ܡܵܪܝ ܕܘܼܟܪܵܢ ܚܲܫܹܗ ܕܲܒ݂ܪܵܟ ܐܲܝܟ ܕܐܲܠܸܦ ܠܲܢ܆ ܒܠܸܠܝܵܐ ܕܹܝܢ ܗܵܘ ܕܡܸܫܬܠܸܡ ܗ݇ܘܵܐ ܒܹܗ ܫܩܲܠ ܐܝܼܫܘܿܥ ܠܲܚܡܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܘܗܝ ܕܲܟܝܵܬܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܵܬܵܐ ܘܐܲܪܝܼܡ ܥܲܝܢܵܘܗܝ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܠܘܵܬܵܟ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝܼ ܡܫܲܒܚܵܐ ܘܒ݂ܲܪܸܟ ܀܀܀ ܘܲܩܨܵܐ ܘܝܲܗ݇ܒ݂ ܠܬܲܠܡܝܼܕܵܘܗܝ ܘܐܸܡܲܪ܆ ܗܵܢܵܐ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܦܲܓܪܵܐ ܕܝܼܠܝ ܕܲܚܠܵܦܲܝܟܘܿܢ ܡܸܬ݂ܩܨܸܐ ܠܫܘܼܒ݂ܩܵܢܵܐ ܕܲܚܬܵܚܹܐ܆ ܣܲܒ݂ܘ ܘܐܲܟܘܿܠܘ ܡܸܢܹܐ ܟܠܟܘܿܢ܀
ܐܵܡܹܝܢ܂
ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܥܲܠ ܟܵܣܵܐ ܐܵܘܕܝܼ ܘܒ݂ܲܪܸܟ ܀܀܀ ܘܝܲܗ݇ܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܘܐܸܡܲܪ܆ ܗܵܢܵܐ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܕܡܵܐ ܕܝܼܠܝ܆ ܕܲܕܝܵܬ݂ܹܩܹܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܣܲܓܝܼܐܹܐ ܡܸܬ݂ܐܫܸܕ ܠܫܘܼܒ݂ܩܵܢܵܐ ܕܲܚܛܵܗܹܐ܆ ܣܲܒ݂ܘ ܘܐܸܫܬܵܘ ܡܸܢܹܗ ܟܠܟܘܿܢ
ܐܵܡܹܝܢ܂
ܘܐܸܡܲܬ݂ܝ ܕܡܸܬ݂ܟܲܢܫܝܼܢ ܐܲܢ݇ܬܘܿܢ ܒܫܹܡܝ܆ ܥܒ݂ܸܕܘ ܠܕܘܼܟܪܵܢܝ ܗܵܕܹܐ ܕܥܸܒ݂ܕܹܬ݂܂

ആവ്ദീനൻ മാർ ദുൿറാനേ ദ്ഹശ്ശേ ദവ്റാൿ അയക് ദാലെപ് ലൻ. ബ് ലെലിയാ ദേൻ ഹാവ് മെശ്ത്ലെ്ം വാ ബേ ശ്ഖൽ ലഹമാ അൽ ഈദാവ് ദൿയാസാ വ്ഖന്ദീശാസാ വ്ആറീം അയ്നാവ് ലശ്മയ്യാ ല് വാസേ ദാവൂയ് മ്ശബെഹാ ഉബാറെക് † † † വഖ്സാ ഉയാവ് ല്തൽമീദാവ് വേമർ: ഹാനാ യീസാവ് പഗ്റാ ദീൽ ദഹലാപയ്കോൻ മെസ്ഖ്സേ ല്ശൂബ്ഖാനാ ദഹ്താഹേ. സാവ് വകോൽ മെന്നേ കൊലഹോൻ. ആമ്മേൻ.

ഉഹാകന്നാ ആപ് അൽ കാസാ ആവ്ദീ വ്ബറെക് † † † ഉയവ് ല്ഹോൻ വേമർ: ഹാനാ യീസാവ് ദ്മാ ദീൽ ദദ്യാസേഖേ ഹദെതാ ദഹലാപ് സൻഗീയേ മെസെശെദ് ല്ശൂബ്ഖാനാ ദഹെതായേ: സാവ് വെസ്താവ് മെന്നേ കൊലഹോൻ. ആമ്മേൻ.

2. Transliteration & Translation and Glossary in (English)

Transliteration in English Translation in English Glossary
Āwdīnan mār dukrānē d’haśśē d’awrākh akh dāllep lan;

b’lelyā dēn hāw d'meśthlem wā bēh,
śqal lahmā al īdāw dakhyāsā w’qandīśāsā,
w’ārīm aynāw laśmayyā l’wāsē dawūy m’śabehā;
u’bārekh † † † , waqsā, uyaw l’thalmīdāw w’emar:
hānā yīsāw pagrā dīl, dahlāpaykkōn mesqsē l’śūbqānā dahthāhē.
Saw wakhōl mennē kolakhōn.

AAMEN

U’hākhannā āp al kāsā, āwdī w’barekh † † †, u’yaw l’hōn w’emar:
hānā yīsāw dmā dīl dadyāthēqē hadethā,
dahlāp sangīyē meseśed l’śūbqānā dahethāhē.
Sāw wes´thāw mennē kolakhōn.
Wēmas meskanśīn athōn b’śem awed l’dukrān hādē dewdes
We celebrate, Lord, the memorial of the passion of your Son as he has commanded us;
That night during which he was betrayed,
he took bread in his pure and holy hands,
and raised his eyes toward heaven to his glorious Father;
and blessed † † † , and broke and gave to his disciples and said:
this is my body, which for you is being broken for the forgiveness of sins.
Take and eat from it, all of you.

AAMEN

And likewise also over the chalice, thanked and blessed † † † , and gave to them and said:
This is my blood of the new covenant,
which for many is being shed for the forgiveness of sins.
Take and drink from it, all of you.
Whenever you gather together in my name, do in memory which I have done.
Āwdīn + an = we celebrate,
mār = Lord,
dukrān = the memorial;
hašše = of the passion d + brā + ak = of your Son;
ah = as;
dallep = he instructed;
Lan =us; b’ + lelyā = the night dēn =then;
haw d’ + mešthlemwā =when He was betrayed;
qal = he took;
lahmā = the bread al = in;
īdāw + dakyāsā w’+ qandīšāsā= his pure and holy hands;
w’+ārīm = and raised aynāw = his eyes; l’ + šmayyā = to heaven; l’ + wāsāk = towards;
l’ + awūy m’šabahā = his glorious father w’ + bārek = and blessed;
waqsā = and broke;
yāw = gave;
l’+ salmīdāw = to his disciples w’ + emmar = and said; hānā = this; īsāw = is;
pag’rā = body; dil= my dahlāpaykōn = which for your sake; mesqase = is given up;
l’ + šūqānā = for the forgiveness dahthāhē = of sins;
saw = take;
w’akōl = and eat;
mennē = from it; kolhōn = all of you. w’ = hākannā = and similarly;
p =also;
al = over;
kāsa = the chalice;
āwdī == He gave thanks w’ + bārek = and blessed. w’yāw = and gave;
l’ + hōn = to them; w’ + emmar = and said hānā = this; īsāw = is ; d’mā = the blood;
dil = my;
dadyāsēqē hadathā = of the new covenant dahlāp = which for the sake;
sangīyē = of many; mesešed = is shed;
l’šūqānā = for the forgiveness dahthāhē = of sins;
saw =take;
ešthāw = and drink;
mennē = from it;
kolhōn = all of you

3. Available Recording

a) Aramaic Project Recordings

S.No Aramaic Project Number Artist Youtube Link Notes
1

.
15a Bishop Joseph Kallarangatt Video
2.

25p Fr. Sebastian Sankoorikkal Video
3.

6k Rev. Dr. Jacob Vellian Video
4.

50b Rev. Dr. George Koyilparambil Video
5. 19 Rev. Dr. George Koyilparambil Video
6. 100 St. Thomas the Apostle Syro-Malabar Forane Catholic Church, Dallas, Texas Video
7. 119 Fr/ Probus Perumalil Video
8. 102 Fr Antony Sylvester Puthussery, CMI Video
9. 144 Major Archbishop Cardinal George Alencherry. Video
10. 19 Rev. Dr. George Koyilparambil Video
11. 54K Fr. Jose P. Kottaram Video
12. 70AC Fr. George Plathottam. Video
13. 80U Dr. Jacob Vellian Video
14. 88 Fr THOMAS KANJIRATHUMOOTTIL Video
15. 92 Fr. Cyril Thayyil Chants Video
16. 96 Fr. Augustine Kandathikkudyil Video
17. 154 Fr. Cyril Thayyil Video
18. 155 Bishop Joseph Kallarangatt Video
19. 156 Fr. Cyril Thayyil Video
20. 165-26 Fr. Varghese ( Saji) Mattathil Video
21. 201 Bishop Thomas Tharayil Video
22. AP 210 Bishop Thomas Tharayil Video

4. Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

erectile dysfunction http://healthsavy.com https://viagragener.com